Lijf & Co

Praktijk voor Reflex massage en Orthomoleculair advies

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

 

·       Zorgaanbieder: Lijf & Co/ Mavis Rikumahu. 

·       BEROEPSVERENIGING: VBAG ingeschreven in het KvK onder nummer 30194355 en gevestigd op Koekoekslaan 2B te Nieuwegein.

·       KOEPEL: RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd op Sparrenheuvel 10 te Zeist . KOEPEL is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

·       Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

·       KLACHTENFUNCTIONARIS: De klachtenfunctionaris van Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie. • GESCHILLENCOMMISSIE : De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. • Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. • Behandeling : de door Mavis Rikumahu/Lijf & Co aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Mavis Rikumahu/Lijf & Co.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

·       Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren opdrachten.

·       De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

·       Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Lijf & Co slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

·       Lijf & Co is lid van de beroepsvereniging VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op Website van Lijf & Co en op website van de VBAG/RBCZ

·       De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de beroepsvereniging VBAG. Deze kunt u vinden op WEBSITE en op WEBSITE Behandeling • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1E OF 2E Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een traject kunt u downloaden op WEBSITE. • De sessies duren X UUR of X UUR en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet. • De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen. Betaling • De kosten per therapiesessie bedragen € .. euro per TIJD en € .. euro voor TIJD. Voor een overzicht van tarieven kijk op WEBSITE of in (de wachtruimte van) de praktijk. • De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. • PRAKTIJK is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en is aangesloten bij de KOEPEL en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op WEBSITE Annulering • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt X% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is. Dossiervoering • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd. • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL en BEROEPSVERENIGING. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener. Klachtenregeling • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (EMAIL PRAKTIJK) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen X weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door PRAKTIJK. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de website WEBSITE BEROEPSVERNIGING / KOEPEL en via deze LINK op de website PRAKTIJK. PRAKTIJK voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf. Aansprakelijkheid • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. • PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK. • PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VERZEKERAAR. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. AVG • PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op WEBSITE meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. Toepasselijk recht • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te PLAATS EN LOCATIE

Artikel 1. Definities
1. De therapeut: Mavis Rikumahu van Lijf & Co
2. De cliënt; de wederpartij van Mavis /Lijf & Co
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut/natuurgeneeskundige en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Consulten geannuleerd binnen 48 uur / dan wel binnen twee werkdagen voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht. 
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de coach/therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25 mei 2018.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

-De therapeut maakt gebruik van incassobureau MediCas BV en hier zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en
behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die
werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn
voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des
onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij
minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des
onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de
wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de
behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de
afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in
rekening te brengen.
4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden
genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de
declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties
welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.
Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de
declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande
schulden.
6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt
zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente
over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt
1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van
de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever
consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten
(excl. BTW):
– Minimumtarief € 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade
voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
7. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Made, 23 juni 2021
Ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 69866120.